Nyereményjáték szabályzat

 1. A játék menete:

1.A Játékos, saját Facebook (www.facebook.com) felhasználói oldalára történő bejelentkezés után, a Szervező Facebook oldalán létrehozott játékon (https://www.facebook.com/najudent /) keresztül vehet részt a nyereményjátékban.

 1. A Játékosnak lájkolnia kell bejegyzésünket.
 2. Mind a 4. héten át helyes választ kell adnia a heteni egy alkalommal feltett –összesen 4 db- quíz kérdésre.
 3. A nyertes Játékosok azok, akik mindkét feltételnek eleget tesznek, illetve, akiket a www.najudent.hu/oldal Szervezői kisorsolnak győztesnek.
 4. A Szervező fenntartja a jogot, hogy több nyertest is kihirdessen.
 5. A sorsolás menete: A nyertesek sorsolása Facebook nyereményjáték applikációval történik.

III. A játék időtartama :

A Facebook Nyereményjáték időtartama: 2021.11.28. – 2021.12.20. A sorsolás és az eredményhirdetés időpontja: 2021.12.20.

 1. A játék szervezője

 

A Nyereményjáték Szervezője a  facebook oldalt üzemeltető Najudent Kft. 8000 Székesfehérvár Széchényi út 80. Adószám: 26614586-1-07. (továbbiakban „Szervező”)

 1. A Nyeremény: 1 db Rendelői fogfehérítés + 1 db Ultrahangos fogkőeltvolítás az egy kisorsolt nyertes részére.
 2. A játékban résztvevő és abból kizárt személyek

1.A Nyereményjátékban részt vehet minden Internet-felhasználó belföldi, nagykorú magánszemély, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: „Játékos”). E játékokhoz szükséges, hogy a Játékos a „Facebook” közösségi oldal regisztrált felhasználója legyen.

2.Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a Nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője (szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő) járhat el, aki ezen jogát igazolni köteles.

 1. A Játékból ki vannak zárva a Szervező dolgozói, valamint a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő cégek tisztségviselői, alkalmazottai és mindezek közeli hozzátartozói és ezen személyek, illetve a felsorolt gazdasági társaságokkal szerződéses kapcsolatban álló vállalkozók, további mindezen érintett személyek Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozói.
 2. Egy személy csak egyszer pályázhat a játékban.

VII. Nyeremény átvétele és a Nyeremény átvételének feltételei

 1. A Nyertes értesítése:

A Szervező a nyertes Játékost a sorsolás végétől számított 5 munkanapon belül értesíti, a Játékos Facebook oldalára küldött üzenettel, illetve emailben vagy telefonon. Vagy amennyiben elérhető, azon az e-mail címen, melyet a Játékos a saját Facebook oldalán regisztrált. A Játékos téves/hiányos adatszolgáltatásából eredően, avagy az adatszolgáltatás elmaradásából a Szervezőt felelősség nem terheli. A Szervező jogosult a nyertes Játékos személyét a Facebook közösségi oldalon is közzétenni.

2.A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy nevét nyilvánosságra hozzuk.

3.A nyertes Játékos köteles együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a Nyeremény átadására legkésőbb az eredményhirdetést követő 15 munkanapon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a Nyeremény fenti időben való átadása meghiúsul, úgy e körülményért a Szervező felelősségét kizárja. A Szervező a Nyeremény átvételének lehetőségét e határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő hatályú.

4.A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ellenőrizze a nyertes Játékos megfelel-e a Játékban való részvételhez szükséges személyi és tárgyi feltételeknek, így különösen azt, hogy nem áll-e a Játékból való kizárás hatálya alatt, illetve, hogy a jelen Szabályzatban foglalt feltételeknek egyébként megfelelt. Amennyiben a Játékos kizárás hatálya alatt áll vagy egyéb Játék-feltétel megsértése miatt nem jogosult a Nyereményre (p1. A részvétel önkéntes, és a Játékos a Játék megkezdése előtt elfogadja a jelen Szabályzatot. Ezen szabályokkal való bármilyen visszaélés esetén a Szervező jogosult kizárni az érintett Játékost a Játékból.)

 1. A Játékban való részvétel a jelen hivatalos részvételi és játékszabályzat elfogadását jelenti, egyébként a Játék a résztvevők számára ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel.
 2. A Nyeremények másra át nem ruházhatók, és pénzre át nem válthatók. A nyeremények után járó adóterheket a Szervező viseli.
 3. A nyereményjátékban Résztvevő automatikusan elfogadja jelen feltételeket és az adatkezelési szabályzatot.

8.Szervező a Szabályzat III/2. pontjában említett sorsolás napja után 15 napon túl semmilyen, a Játékkal kapcsolatos reklamációt nem fogad el. A Játékosok elfogadják, hogy a Facebook közösségi portálon történő, adott esetben többszörös regisztrációt a Szervező nem köteles vizsgálni, így az ebből fakadó reklamációt a Szervező nem fogad el.

VIII. Adatkezelés 1. A Játékosok feltétel nélkül beleegyeznek abba, hogy a jelen Szabályzattal bekért, a Játék során általuk megadott személyes adataikat a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Játék lebonyolításához – annak ideje alatt – minden további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhassa. 2. A Szervező jogosult a Nyeremény átadásáról hang és/vagy fénykép illetve videó felvételeket készíteni, és a felvételeket marketing tevékenységi körében felhasználni. Játékos a felvételek felhasználásához a Nyeremény átvételével hozzájárul. 3. Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a jelen Szabályzatban megjelölt adatainak törlését a Nyeremény átadását megelőzően kéri, akkor részére a Nyeremény nem adható át.

 1. Felelősségi kérdések 1. Figyelemmel arra, hogy a Játék az interneten, on-line környezetben kerül lebonyolításra, Szervező kizárja felelősségét az esetleges technikai problémákért, függetlenül attól, hogy azok a Játékos vagy a Szervező informatikai rendszerében, illetve szolgáltatásában, avagy a Facebook közösségi oldalon merültek fel. 2. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett szabályváltozásból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. 3. A Játékosok elfogadják, hogy a Játékban való részvétel során a jelen Szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervezőnek vagy egyéb érintett harmadik személyeknek okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak.
 2. Záró rendelkezések
 3. A részvétel önkéntes, és a Játékos a Játék megkezdése előtt elfogadja a jelen Szabályzatot. Ezen szabályokkal való bármilyen visszaélés esetén a Szervező jogosult kizárni az érintett Játékost a Játékból. 2. Jelen Szabályzat a Játék egészére érvényes. A játékfelhívás során közölt információk nem minősülnek teljes körű tájékoztatásnak. Azokat mindenkor a jelen Szabályzattal együttesen kell értelmezni. 3. Szervező a Szabályok megváltoztatásának jogát a Játék teljes tartama alatt fenntartja, a Játékosok párhuzamos tájékoztatása mellett.
 4. XI. A promóciót a Facebook nem támogatja, nem hozható összefüggésbe vele, nem végzi és semmilyen módon nem kapcsolódik a Facebookhoz.

2021.11.28.