Adatkezelési tájékoztató

NAJUDENT KFT.
Székhely: 8000 Székesfehérvár Szeéchényi út 80.
Cégjegyzékszám: 07-09-029612

Adószám:  26614586-1-07
Telefon: +36 70 600 1005
E-mail: idopont@najudent.hu

mint a najudent.hu weboldal üzemeltetője (továbbiakban. Adatkezelő) jelen tájékozatóval tesz eleget az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény által támasztott követelményeknek.

A tájékoztató hatálya

A Najudent Kft. egészségügyi tevékenységével kapcsolatos adatok kezelését az EGÉSZSÉGÜGYI ADATVÉDELMI ÉS IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT rögzíti.

Az érintett előzetes tájékoztatásának követelménye

A 2011. évi CXII. törvény 20. § 1. pontjában foglaltak szerint jelent tájékoztató hatálya alatt megvalósuló adatkezelés hozzájáruláson alapul.

Az adatkezelés célja

A fogászati kezeléssel összefüggésben végzett adatkezelések célja: a fogászati kezelésre jelentkezés. Az Üzemeltető a jelentkező elérhetőségét a fogászati ellátással kapcsolatos információ csere céljából tárolja.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

A kezelt adatok

A felhasználó/feliratkozó vezeték és kereszt neve, email címe, kapcsolatfelvétel időpontja, feliratkozás időpontja, érdeklődési terület.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az adatkezelés időtartama

A fogászati kezelés igénybevételével kapcsolatban megadott személyes adatokat az adat megadójának hozzájárulása alatt kezeljük addig, amíg az érintett nem kéri adatai törlését. A hozzájárulás visszavonása, az adatok törlése bármikor kérhető az idopont@najudent.hu e-mail címen. (Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.)

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei

A Felhasználó bármikor kérelmezheti adatainak helyesbítését azidopont@najudent.hu címre küldött elektronikus levélben.

Az ügyfélkapcsolathoz tartozó adatkezelés nem szüntethető meg mindaddig, amíg jogszabályok írják elő az adatkezelési kötelezettséget.

Hatósági jogorvoslat

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400,www.naih.hu).

Adatok nyilvánosságra hozatala, adattovábbítás

Nyilvánosságra hozatal kizárólag külön hozzájárulással történik. Adattovábbítás harmadik (külső személyhez nem történik).

Egyéb rendelkezések
A weboldal fenntartja a jelen Nyilatkozat jövőbeni módosításának jogát, ezért ajánlja, hogy időnként újra látogasson el a nyilatkozatot tartalmazó weboldalra.

 

 

Székesfehérvár, 2019.június.